ผลการเบิกจ่าย และสถานะการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564

5 มีนาคม 2564

- ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 | แบบ สงป.301 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน

- ผลการเบิกจ่ายรายเดือน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564