3. ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด (จังหวัดชลบุรี)

1 มีนาคม 2564

ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด (จังหวัดชลบุรี)

1. รายงานสภาพปัญหา/รายละเอียดของปัญหา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง