2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ

1 มีนาคม 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ของจังหวัดชลบุรี

1. คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 3376/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดชลบุรี