1. มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย

1 มีนาคม 2564

มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย เพื่อการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชลบุรี

1.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

1.2 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

1.3 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด

1.4 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 5621 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรื่อง การดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

1.5 มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และข้อสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่เกี่ยวข้อง