โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก

 ที่ตั้งโครงการ
 หมู่ที่ 1,2,4,5,6 และ7   ตำบลพลวงทอง, หมู่ที่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
 พระราชดำริของ
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 สรุปพระราชดำริ
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี   และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  และพระบรมวงศานุวงศ์ต่าง ๆ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของเกษตรกร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราดำริให้ดำเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ แก่ราษฎรที่ประสบปัญหา โดยเน้นให้ผลการดำเนินงานตกถึงมือเกษตรกรโดยตรงเป็นเบื้องแรกให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง “พออยู่พอกิน” และขณะเดียวกัน ก็เป็นการปูพื้นฐานไว้สำหรับ “ความกินดีอยู่ดี” ต่อไปในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงมีลักษณะของการมองผลสำเร็จที่เป็นการคุ้มค่ามากกว่าการคุ้มทุน นอกจากนี้ยังทรงมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในภาพที่ดี  มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุดเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในระยะยาว

            โครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดำริ  เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นที่ดำเนินงานโครงการส่วนใหญ่ จะอยู่ห่างไกลจากชุมชน อยู่ในเขตทุรกันดาร การเข้าไปพัฒนาการเกษตรของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก  โดยมีหลักการสำคัญคือ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งเป็นขั้นตอนตามลำดับความจำเป็น ประหยัด  การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม  รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเองและสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี  เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการสืบเนื่องมากจากพระราชดำริ ดังนั้นในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จะต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคคลเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์  ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

 วัตถุประสงค์ของโครงการ
                1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย

ให้มั่นคงเพียงพอต่อการดำรงชีวิต

            2. เพื่อสร้างแหล่งผลิตอาหารในชุมชนให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร

            3. เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้รักถิ่นที่อยู่อาศัย รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

 หน่วยงานรับผิดชอบ
 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
 ประเภทของโครงการ
              -  ส่งเสริมอาชีพ
           -  สิ่งแวดล้อม
 สรุปลักษณะของโครงการ

ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ในพื้นที่อำเภอพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิต การทำบัญชีฟาร์ม ฯลฯ และทัศนศึกษาดูงาน สนับสนุนปัจจัยการผลิตต้นแบบทุกรายที่ผ่านการฝึกอบรม

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ

ปี 2547

งบประมาณที่ได้รับแต่ละปี แยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปีปัจจุบัน

และแหล่งที่มาของงบประมาณ

 

           ปีงบประมาณ                  จำนวนเงิน                          แหล่งที่มา

           2548                       116,000 บาท                กรมส่งเสริมการเกษตร

                 2549                       218,000 บาท               กรมส่งเสริมการเกษตร    

                 2550                        94,000 บาท               กรมส่งเสริมการเกษตร

                 2551                       104,000 บาท               กรมส่งเสริมการเกษตร

 

ผลการดำเนินงาน

 

            - อบรมเกษตรกรด้านการเกษตร   จำนวน 200 ราย

            - สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ  จำนวน 200 ราย

            - สนับสนุนการขุดบ่อน้ำขนาดเล็ก