ผลการเบิกจ่าย และสถานะการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2562

2 มิถุนายน 2563

- ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 : แบบ สงป.301 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
- ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 2 : แบบ สงป.301 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
- ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 3 : แบบ สงป.301 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน
- ผลการเบิกจ่าย ไตรมาส 4 : แบบ สงป.301 | งบดำเนินงาน | งบลงทุน

- ผลการเบิกจ่ายรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562