โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร

ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่อำเภอต่าง ๆ จำนวน 11 อำเภอ

พระราชดำริของ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สรุปพระราชดำริ

การจัดตั้งคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นวิธีการดำเนินงานอย่างหนึ่งที่สามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่รับผิดชอบ โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและครบถ้วน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการดำเนินการให้ลักษณะบูรณาการการทำงานระหว่างนักวิชาการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละสาขา ทั้งด้านพืช สัตว์ ประมง ดิน และน้ำ ฯลฯ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทาววิชาการด้านต่าง ๆ มาให้บริการในคลินิกเกษตร  โดยสามารถเคลื่อนที่เข้าไปได้ถึงในระดับตำบล เพื่อให้เกษตรสามารถเข้ารับบริการทางการเกษตรได้อย่างครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน

            ในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร   ทรงมีพระชนมายุครบ  50  พรรษา  ในปีพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชานุญาตจัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กราบบังคมทูลถวาย และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ทรงรับโครงการดังกล่าวไว้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงพระราชทานพระราชานุญาตอันเชิญประนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการ

            โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี และได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน       

2. เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน
 หน่วยงานรับผิดชอบ
 สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
 ประเภทของโครงการ
 ส่งเสริมอาชีพ
 สรุปลักษณะของโครงการ
 ดำเนินการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ร่วมกับโครงการเข้าถึงประชาชนของจังหวัดเดือนละ 1 ครั้ง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานประมง สำนักงานปศุสัตว์ สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดิน สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โครงการชลประทาน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ศูนย์บริหารศัตรูพืช ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชลบุรี และศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ฯลฯ ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ตามแผนปฏิบัติงานของจังหวัดชลบุรี

ปีงบประมาณที่เริ่มดำเนินการ

ปี 2547

งบประมาณที่ได้รับแต่ละปี แยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปีปัจจุบันและแหล่งที่มาของงบประมาณ

           ปีงบประมาณ                   จำนวนเงิน                         แหล่งที่มา

           2548                         72,000 บาท               กรมส่งเสริมการเกษตร

                 2549                       149,000 บาท               กรมส่งเสริมการเกษตร    

                 2550                       132,100 บาท               กรมส่งเสริมการเกษตร

                 2551                       154,600 บาท               กรมส่งเสริมการเกษตร

 ผลการดำเนินงาน
 - เกษตรกรมารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2545-2551 ปีละจำนวน 2,000 ราย