โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ

28 กุมภาพันธ์ 2560

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ที่ตั้งโครงการ

1) หมู่ที่ 3 บ้านอ่างกระพงศ์  ตำบลเกษตรสุวรรณ  อำเภอบ่อทอง

2) หมู่ที่ 5  บ้านหนองจับเต่า  ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ

3) หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย  ตำบลห้วยใหญ่  อำเภอบางละมุง

 พระราชดำริของ
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สรุปพระราชดำริ

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่มีพระประสงค์ให้ประชาชนชาวไทย เสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่น เริ่มแรกจากสุขภาพแม่ลูก ความรัก ความผูกพัน ในครอบครัวให้แม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตร ให้แม่เลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ ดังคำขวัญที่พระราชทานว่า “ นมแม่ คือ หยดแรกของ-สายใยรักแห่งครอบครัว “ แนวคิดการดำเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว มุ่งเน้นตั้งแต่การเตรียมสุขภาพอนามัยของผู้เป็นแม่ในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยแม่/หญิงมีครรภ์ จำเป็นต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มีคุณภาพที่มีคุณภาพรวมทั้งปริมาณที่เพียงพอ เพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจ มีความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งปัจจัยภายนอกมีผลกระทบโดยตรงและมีความสำคัญยิ่งต่อความพร้อมของหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง อาหารโภชนาการ การผลิตอาหาร เพื่อบริโภคในครัวเรือน การมีรายได้เพื่อการยังชีพตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ภายในครอบครัวโดยมีหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ต่างก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกในขั้นต้น โครงการนี้มีพื้นที่โครงการนำร่องจังหวัด 193 เขตพระราชฐาน ปี 2548 และมีเป้าหมายขยายผลในภาคต่าง ๆ 3 จังหวัด ในปี 2549 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด 193 ตั้งแต่ ในปี 2550 มีการขยายผลให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศ
 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 1. เพื่อให้หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก มีความรู้ด้านโภชนาการและได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ

2. เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในครัวเรือน แล้วนำมาบริโภคในครอบครัวเพื่อลดรายจ่าย

3. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและมีคุณภาพ

4. เพื่อให้มีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้เพียงพอต่อสมาชิกในครอบครัว

 หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
 ประเภทของโครงการ
 ส่งเสริมอาชีพ
 ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ
 ปี 2550

งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้น และแหล่งที่มาของงบประมาณในปีที่เริ่มต้น

 

ปีงบประมาณ            จำนวนเงิน                 แหล่งที่มา     
      2550                    58,000             กรมส่งเสริมการเกษตร                     

 

งบประมาณที่ได้รับแต่ละปี แยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปีปัจจุบัน และแหล่งที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ            จำนวนเงิน                 แหล่งที่มา     
    2550               58,000        กรมส่งเสริมการเกษตร 
   2551               66,000        กรมส่งเสริมการเกษตร 

ผลการดำเนินงาน ปี 2550
 

1. หมู่ที่ 3  บ้านอ่างกระพงศ์ ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 39 ครัวเรือน

 

            การดำเนินงานบูรณาของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจริงจังตลอดจนเอาใจใส่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้ดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือ

            1.หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก ได้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน

                        - โปรตีนจาก ปลา, ไข่, เนื้อสัตว์, เห็ด

                        - วิตามินและเกลือแร่ จากพืชผักผลไม้

            2.การทำเกษตรในครัวเรือนได้ อาหารที่มีโภชนาการเหมาะแก่หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูกและลดรายจ่ายในครัวเรือน

                        - ปลูกพืชผัก , ปลูกผักไร้ดิน   

                        - ไม้ผล

                        - เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์

                        - เลี้ยงไก่เนื้อ

                        - ไก่ไข่

            3.มีอาชีพเสริมให้หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด ทำให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการครองชีพโดยมีกิจกรรม การทำน้ำยาล้างจาน, น้ำมันมะพร้าว, แชมพู, ครีมอาบน้ำสมุนไพร, ยาดมสมุนไพร,ไข่เค็ม จำนวน 23 ราย

            4.ทารกแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

            ทารกแรกเกิด 1 คน ได้รับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และนมแม่ร่วมกับอาหารเสริมตามวัย
            5.เด็กพิการ จำนวน - คน ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าไปให้การดูแลและประเมินพัฒนาของเด็ก 
            ด้านสาธารณสุข  ประกอบด้วย

            เด็กมีปัญหาทางสุขภาพ   

                        - ทางสมอง                               1 ราย

                        - แขนขวาไม่มีแรง                      1 ราย

                        - พัฒนาการช้า                           2 ราย

                        - เด็กดื่มนมไม่ครบ 6 เดือน           1 ราย

            6.หญิงตั้งครรภ์                                       4 ราย

 ผลการดำเนินงาน ปี 2551         
 

1. หมู่ที่ 5 บ้านหนองจับเต่า ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 41 ครัวเรือน

            การดำเนินงานบูรณาของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และจริงจังตลอดจน

เอาใจใส่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้ดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือ

            1.หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก ได้บริโภคอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน

                        - โปรตีนจาก ปลา, ไก่, ไข่, เนื้อสัตว์ และอาหารถั่วต่าง ๆ

                        - เกลือแร่ วิตามิน จากพืชผักผลไม้ แคลเซียม

            2.การทำเกษตรในครัวเรือนได้ อาหารที่มีโภชนาการเหมาะแก่หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก

และลดรายจ่ายในครัวเรือน

                        - ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ผล    (จำนวน 30 ครัวเรือน ๆ ละ 10 ต้น)

                        - เลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก            (จำนวน 11 ครัวเรือน ๆ ละ 1,000 ตัว)

                        - เลี้ยงสุกร                                 (จำนวน -   ครัวเรือน ๆ ละ - ตัว)

                        - เลี้ยงไก่พื้นเมือง                        (จำนวน 10 ครัวเรือน ๆ ละ 20 ตัว)

            3.มีอาชีพเสริมให้หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด ทำให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการครองชีพ

โดยมีกิจกรรมการทำไม้กวาดก้านมะพร้าว การปลูกพืชผักสวนครัว การทำไข่เค็ม และการทำขนมปุ๋ยฝ้าย

การทำขนมดอกจอก การเพาะเห็ดนางฟ้า

            4.ทารกแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่ อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

                        - ทารกแรกเกิด จำนวน 5 คน ได้รับเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน

และนมแม่ร่วมกับอาหารเสริมตามวัย

            5.เด็กพิการ จำนวน - คน ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้าไปให้การดูแลและประเมินพัฒนา

ของเด็ก

2. หมู่ที่ 9 บ้านเนินทราย ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 30 ครัวเรือน

            การดำเนินงานบูรณาของหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดจน

เอาใจใส่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้ดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือ

            1.หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก ได้บริโภคอาหารที่สารอาหารครบถ้วน

                        - โปรตีนจาก ปลา, ไก่, ไข่

                        - เกลือแร่ วิตามิน จากพืชผักผลไม้

            2.การทำเกษตรในครัวเรือนได้ อาหารที่มีโภชนาการเหมาะแก่หญิงมีครรภ์และหญิงให้นมลูก

และลดรายจ่ายในครัวเรือน

                        - ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ผล               (จำนวน 27 ครัวเรือน ๆ ละ 20 ตัว)

                        - เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์                           (จำนวน   2   ครัวเรือน ๆ ละ 300 ตัว)

                        - เลี้ยงสุกร                                             (จำนวน   -    ครัวเรือน ๆ ละ     -   ตัว)

                        - เลี้ยงไก่พื้นเมือง                                    (จำนวน   1   ครัวเรือน ๆ ละ   10 ตัว)

            3.มีอาชีพเสริมให้หญิงมีครรภ์และหญิงหลังคลอด ทำให้มีรายได้เพิ่มเพียงพอต่อการครองชีพ

โดยทำกิจกรรม การปลูกพืชผักสวนครัว และการทำน้ำยาล้างจาน

            4.ทารกแรกเกิด ได้รับการเลี้ยงดูด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย 6 เดือน

                        - ทารกแรกเกิด จำนวน 24 คน ได้รับเลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน

และนมแม่ร่วมกับอาหารเสริมตามวัย

        5.เด็กพิการ จำนวน - คน ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและประเมินพัฒนาการของเด็ก