การประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 1