สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ

รายงานประจำเดือน มกราคม 2564

รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานประจำเดือน มีนาคม 2564

รายงานประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานประจำเดือน สิงหาคม  2564

รายงานประจำเดือน กันยายน  2564

รายงานประจำเดือน ตุลาคม  2564

รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน  2564

รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2564

รายงานประจำเดือน มกราคม 2565

รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

รายงานประจำเดือน มีนาคม 2565

รายงานประจำเดือน เมษายน 2565

รายงานประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานประจำเดือน กรกฎาคม 2565

รายงานประจำเดือน สิงหาคม  2565

รายงานประจำเดือน กันยายน  2565

รายงานประจำเดือน ตุลาคม  2565

รายงานประจำเดือน พฤศจิกายน  2565