แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชลบุรี

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชลบุรี

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชลบุรี

(รอบ 6 เดือน)

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชลบุรี

(รอบ 12 เดือน)

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565