คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

2. คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน (ทั่วไป)

3. คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน (เจ้าหน้าที่รัฐ)

4. คู่มือข้อมูลบริการของหน่วยงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

5. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

6. คู่มือปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

7. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี

8. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

9. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี