การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ (Open Data) เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0

เว็บไซต์จังหวัดชลบุรี เผยแพร่ข้อมูล ได้แก่

- หนังสือราชการ (หนังสือเวียน)

- ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงานราชการ ข่าวการฝึกอบรม เป็นต้น

- ข่าวกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี วาระงานผู้บริหารประจำวัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

- ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี แผนสี่ปีของจังหวัดชลบุรี

- ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด ได้แก่ ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี ตราสัญลักษณ์ของจังหวัด เป็นต้น

- ประชาสัมพันธ์งานประเพณีต่างๆ ของจังหวัด กิจกรรมต่างๆ ของจังหวัด ณ ช่วงเวลานั้นๆ

- เป็นเว็บท่า รวบรวมลิงค์เว็บไซต์ส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัด การติดต่อทางโทรศัพท์ ที่ตั้งหน่วยงาน เป็นต้น

- เผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สำคัญของจังหวัด เป็นต้น