การบริหารจัดการภายใน (Back Office) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

มีการบริหารจัดการภายใน (Back Office) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่

1. เว็บไซต์จังหวัดชลบุรี 
(http://www.chonburi.go.th)

2. ระบบจองห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชลบุรีออนไลน์ 
(http://www.chonburi.go.th/website/meeting/login_meeting)

3. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี 
(http://mail.chonburi.go.th)