ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร" รุ่นที่ 2

เกียรติพงษ์ ทองเลิศ

29 พฤษภาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563

เข้าชม 415 ครั้ง

29 พฤษภาคม 2563

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร” รุ่นที่ 2 สำหรับผู้บริหารภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 28 พฤศจิกายน 2563 มีโครงสร้างหลักสูตร : ประกอบด้วย 4 ชุดวิชา ดังนี้

(1) การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์และการกำหนดนโยบายเพื่อการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในภาคการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและการเสริมสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ

(2) การพัฒนาองค์กรเกษตรกับอนาคตเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

(3) กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานด้านธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศ

(4) การศึกษาดูงานเพื่อการสร้างเครือข่ายและการถอดแบบเรียนรู้ในประเทศเนเธอร์แลนด์

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร และกำหนดการรับสมัคร

           ค่าลงทะเบียนหลักสูตร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260,000 บาทต่อคน (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน โดยส่งใบสมัครที่อีเมล์ cda@outlook.co.th