โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การรับสมัครการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสา...

27 มิถุนายน 2561

สถาบันพระปกเกล้า จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 17 เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐ  และผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน เพื่อให้...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ปฏิทินทดสอบภาษอังกฤษ DIFA TES / Placement Test ประจำเดือนกรก...

20 มิถุนายน 2561

ปฏิทินทดสอบภาษอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2561...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่า...

20 มิถุนายน 2561

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ Big0Data และนวัตกรรม” จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ว...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” รุ่นที่ 5...

19 มิถุนายน 2561

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมมือ  ทางวิชาการร่วมกับมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญงาน-ระ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้...

28 พฤษภาคม 2561

สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย.ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เรื่อง “รุก / รับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560” ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี ถนนเลี่ยงเมือง ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิ...

21 พฤษภาคม 2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง” รุ่นที่ 6 จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุ...

21 พฤษภาคม 2561

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้กำหนดจัดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสา...

17 พฤษภาคม 2561

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การก...