โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเขียนผลงานทางวิ...

21 พฤษภาคม 2561

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง” รุ่นที่ 6 จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุ...

21 พฤษภาคม 2561

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้กำหนดจัดโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสา...

17 พฤษภาคม 2561

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโทด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การก...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านบทเรี...

10 พฤษภาคม 2561

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลาการภาครัฐให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าว...

1 พฤษภาคม 2561

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำปี 2561 ซึ่งครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบันทั้งภาครัฐ เอกชน และ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบ...

1 พฤษภาคม 2561

สถาบันพระปกเกล้าได้กำหนดให้มีการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสา...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญเข้าอบรมเรื่อง “การบริหารองค์การภาครัฐในยุค 4.0”...

27 เมษายน 2561

ด้วยภาครัฐถูกท้าทายจากการเข้าสู่โลกยุคดิจิทัล ยุคที่ “ข้อมูล”กลายเป็นทรัพยากรที่มีค่าจนเกิดกระแส Big Data และการเปลี่ยนแปลงผ่านของเทคโนโลยีสู่ Disruptive Technology ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนางาน ออกแบ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประ...

27 เมษายน 2561

สำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย หลัก...