โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาค...

13 สิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning)...

6 สิงหาคม 2562

ตามที่สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 จำนวน 100 คน วันที่ 3 เมษายน 2562 ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

หลักสูตร “หลักสูตรในการคำนาณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคาก...

19 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร “หลักสูตรในการคำนาณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีหน้าที่กำหนดราคางานก่อสร้าง ม...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

หลักสูตร “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ภ...

19 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง"ทันสมัยกับกฎหมาย...

19 กรกฎาคม 2562

ด้วยมูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ทันสมัยกับกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ” ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ตลอ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาค...

2 กรกฎาคม 2562

ด้วยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 ดังนี้                  1.1  หลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกผันของพนักงาน” รุ่นที่ 6 ระ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการ...

14 มิถุนายน 2562

ด้วยมีประกาศ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยสามารถขอรับใบสมัครและ...