โครงการฝึกอบรม

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในต...

5 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายเเพทย์ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 น. - 16.30...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจ...

5 กันยายน 2562

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 เรื่อง ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ สร้างคุณภาพประชาธิปไตย Bridging the Inequality Gap and Nurturing Quality of Democracy ระหว่างวันที่ 1 - 3 พ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาค...

13 สิงหาคม 2562

ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 19 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

รายงานประมวลผลการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning)...

6 สิงหาคม 2562

ตามที่สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 72 จำนวน 100 คน วันที่ 3 เมษายน 2562 ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

หลักสูตร “หลักสูตรในการคำนาณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคาก...

19 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร “หลักสูตรในการคำนาณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีหน้าที่กำหนดราคางานก่อสร้าง ม...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

หลักสูตร “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ภ...

19 กรกฎาคม 2562

หลักสูตร “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิ...