โครงการก่อสร้างถนนคสล. ถนนสายมาบไข่เน่า ม.5 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

ที่ทำการปกครองอำเภอหนองใหญ่ ฝ่ายบริหารงานปกครอง งานการเงินและบัญชี โทร. 0 3821 9223 ต่อ 102

25 กันยายน 2561 - 31 ตุลาคม 2561

เข้าชม 388 ครั้ง

16 ตุลาคม 2561

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายมาบไข่เน่า ม.5 ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี งบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวนเงิน 8,608,000 บาท ราคากลาง 9,955,000 บาท