โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจำเรียง กิติกรภัทรกุล-บ้านนางทองพูล ภิรมย์นิล ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิน

เข้าชม 27 ครั้ง

23 กันยายน 2565

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจำเรียง กิติกรภัทรกุล-บ้านนางทองพูล ภิรมย์นิล ชุมชนที่ 9 บ้านแปลงกระถิน