ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม (พัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน) จังหวัดชลบุรี

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี โทร. 0 3827 6407 ต่อ 12

16 มิถุนายน 2563 - 24 มิถุนายน 2563

เข้าชม 234 ครั้ง

18 มิถุนายน 2563

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม (พัฒนาและยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ในวิถีบูรพาสู่ความยั่งยืน) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง 2,023,000 บาท

ผุ้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.m-culture.go.th/chonburi หรือ www.gprocurement.go.th
โทร. 0 3827 6407 ต่อ 12 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563