ส่งประกาศกรมศิลปากร เรื่องการปรับปรุงกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักงานจังหวัดชลบุรี

เข้าชม 46 ครั้ง

25 พฤศจิกายน 2563

ส่งประกาศกรมศิลปากร เรื่องการปรับปรุงกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ