แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

เกียรติพงษ์

1 สิงหาคม 2563

เข้าชม 118 ครั้ง

21 สิงหาคม 2563

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้จัดทำ "แนวปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19" สำหรับใช้เป็นคู่มือดำเนินงานให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการรายกรณีในการคุ้มครองเด็กในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กให้ปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีรายละเอียดตามไฟล์แนบ