ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย

กลุ่มงานปกครอง โทร. 0 3828 2585 ต่อ 13 ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี

20 มีนาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563

เข้าชม 2388 ครั้ง

22 เมษายน 2563

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือ เปลี่ยนบัตร ในทุกท้องที่จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนด 60 วันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือ เปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็น 120 วัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563