กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562

กลุ่มงานอำนวยการ 038-275034

3 มกราคม 2562 - 11 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม 408 ครั้ง

3 มกราคม 2562

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 สำหรับเยาวชน ชาย - หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ สายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง 15 - 20 ปี จำนวน ๒ รุ่นๆ ละ 160 คน ระยะเวลา รุ่นละ 7 วัน โดยรุ่นที่ 1 วันที่ 19 – 25 มีนาคม 2562 และรุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 8 เมษายน 2562 ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้รับองค์ความรู้เชิงบูรณาการ ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมทางการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิรูปประเทศ               และเป็นเครือข่าย ด้านประชาธิปไตยของรัฐสภาในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันนิติบัญญัติ และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งมายังกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี ภายในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562