ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคตะวันออกโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี

038274404

เข้าชม 75 ครั้ง

17 สิงหาคม 2565

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564
และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ภาคตะวันออกโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ
ห้องประชุมแสนสุข 1 – 2 จังหวัดชลบุรี