ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวใหม่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกั...

15 พฤศจิกายน 2560

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีง...

ข่าวใหม่

การประชุมสัมมนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัด...

14 พฤศจิกายน 2560

จังหวัดชลบุรีขอเชิญคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน ...