ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

การท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด แหล่งผลิตสินค้าเกษตร (อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน) ปศุสัตว์ ประมง และศูนย์กลาง Logistics (ทางบก: รถ รถไฟ รถไฟความเร็วสูง ทางน้ำ: ท่าเทียบเรือต่างๆ ทางอากาศ: สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา –ระยอง-พัทยา)

 

วิสัยทัศน์

“ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมชั้นนำของอาเซียน แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ประตูสู่เศรษฐกิจโลก สังคมแห่งการเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน”

 

เป้าประสงค์รวม

๑. ฐานเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เกษตร เมืองศูนย์กลางธุรกิจ) มีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ (มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และให้เกิดความยั่งยืน) มีแหล่งงานในพื้นที่ ประชาชนมีงานทำที่มั่นคง และมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

๒. ประชาชนและสังคมมีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

๓.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และปราศจากมลภาวะ รวมทั้งมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและสมดุลต่อระบบนิเวศ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวได้มาตรฐานสากลให้เป็นฐานการกระจายรายได้และสร้างงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสินค้าเกษตร สินค้าเพื่อการแปรรูป โดยมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและปรับปรุงด้านการผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

เล่ม แผนปี 2561-2564 รอบ 2562