แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาคนและชุมชนให้สังคมมั่นคง    มีคุณภาพและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน


ปก | สารบัญ | แผนที่ | ใบคั่น

สำหรับการดาวน์โหลดประเด็นต่างๆ กรุณาคลิกที่หัวข้อประเด็นการพัฒนาแต่ละข้อ