แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ ยกระดับให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มีมาตรฐานระดับสากล

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ สร้างเสริมนวัตกรรมสู่เกษตรปลอดภัย

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistics เป็นเมืองนวัตกรรมที่น่าอยู่

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพและยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นการพัฒนาที่ ๖ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างมีส่วนร่วม

เอกสารรวม