แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี พ.ศ.2566 - 2570 


เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ระยะ 5 ปี (วิสัยทัศน์)

“เมืองนวัตกรรมชั้นนำ สร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน” 


ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี

ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มขึ้น 5

ตัวชี้วัดที่ 2 สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัดที่ 3 รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ตัวชี้วัดที่ 4 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5

ตัวชี้วัดที่ 5 รายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 2

ตัวชี้วัดที่ 6 สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ทุกช่วงวัย ด้วยนวัตกรรมเกษตร จำนวน 2 เรื่อง/ปี

ตัวชี้วัดที่ 7 จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ 8 สถานพยาบาลทุกแห่งได้รับรองคุณภาพ HA เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัดที่ 9 เด็กและวัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

ตัวชี้วัดที่ 10 พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 ไร่

 


ดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566 - 2570 

หรือ URL: https://drive.google.com/file/d/1_c_NQUoDWGce9ChhTIGb7rba_O3RU9ft/view?usp=sharing