แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2564

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2561 - 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 


เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี

“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน” 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี

ตัวชี้วัด 1. สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 2. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 6

ตัวชี้วัด 3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 4. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100 แห่ง

ตัวชี้วัด 5. สถานพยาบาลทุกแห่งได้รับรองคุณภาพ HA เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด 6. เด็กและวัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

ตัวชี้วัด 7. จำนวนกลุ่มพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้สำเร็จ จำนวน 5 แห่ง

ตัวชี้วัด 8. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 ไร่

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์  ข้อมูลพื้นฐาน  |  ข้อมูลเศรษฐกิจ  |  ข้อมูลสังคม  |  ความต้องการจากพื้นที่  |  บทวิเคราะห์ศักยภาพจังหวัด  |  สรุปแผนพัฒนาจังหวัดฯ  |  สรุปโครงการแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564