กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

2. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

3. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

4. พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

5. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

6. พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2550

7. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

8. พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

9. พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

10. พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

11. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

12. พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

13. พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

14. แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่