หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชลบุรี

นางเนาวรัตน์ สมพงษ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชลบุรี

น.ส.วรากรณ์ ก้านเหลือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นายบัณฑิต กาญจน์วัฒกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นางณิชา ยังให้ผล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน