สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

(ว่าง) ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ (OSM1)

น.ส.จิรัฏฐิกา ภานุกรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (OSM)

นายกิตติภพ ทองนุ้ย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (OSM)

น.ส.ฐานิดา มีมงคล นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (OSM)

นายชาตรี มาสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (OSM)

สิบเอกตฤณเดช เดชอารีรักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ (OSM)

น.ส.ณัฏฐิกา วงศาโรจน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (OSM)

น.ส.ศุจีนันทน์ เกียรติคงสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (OSM)