ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี

- นายทิศนุ ธีระนุกูล ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี

- นายสฤษฏ์ศักดิ์   พัฒนโพธิ์ นิติกรชำนาญการพิเศษ (เลขา ผวจ.)

- นางสาวรวงทอง บรรพตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- นายสุทธิพงษ์ ไทยบรรเทิง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

- น.ส.นฤมล วงศ์แสงอนันต์ นิติกรปฏิบัติการ

- น.ส.พรรณงาม ชอบดี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรม

- นายวศกร คำแหง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรม

- นายธีรพงศ์ ผุยรอด เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรม

- นางสาวธนวรรณ ศรีสำอางค์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดชลบุรี

- น.ส.ธีรญา ภู่เกสร เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สคบ.ชบ.

- น.ส.ณัฏฐ์ชุดา กอบสุขกุลเสฏฐ์ เจ้าหน้าที่ สคบ.ชบ.