กลุ่มงานอำนวยการ

- นายศุภเดช จันทรศิลาพร ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ (ช่วยราชการที่ กท.แรงงาน)

- นางศรัญรักษ์ ลาภอิทธิสันต์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- นางรัตนา เอกอัครานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- นางขวัญเรือน สว่างกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- นายเสริม นามวงศ์ษา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

- นายธนพงศ วรสีหะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- นายอิระณัฏฐ์  ศิริรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

- นายกีรติ  แสงโสมแจ่ม นิติกรปฏิบัติการ   

- นายธนกฤต  จำนงค์ศรี นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  

- น.ส.สิรินณัฐ อินทร์เอี่ยม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- น.ส.วนัญญา สวงโท นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

- นายโสภณ แสงดาว พนักงานขับรถยนต์

- นายเฉลิม จันทร พนักงานพิมพ์ ส.3

- นางสาวสิริยา  เพชรเรือง พนักงานทรัพยากรบุคคล 

- น.ส.โชติกา ทศมงคล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ว่าที่ ร.ต.ญ. ณัฎยา เกิดสุวรรณ์ พนักงานวิชาการพัสดุ      

- น.ส.อุษา รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ธุรการ

- น.ส.ฐิติรัตน์ สว่างกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- น.ส.แสนรัก กาบกลาง  พนักงานการเงินและบัญชี

- นายหัชพง เตมีย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- นายปอน เครือละม้าย พนักงานพิมพ์ ส.3

- นายเดชภชากร ทวีธนธรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

- น.ส.วรนุช ศิริสงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- น.ส.สิริอนงค์  อภิชัยวรนันท์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   

- น.ส.ธนิดา เครือละม้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    (เลขา รองนริศฯ)

- นายกำพล พลทิพย์ เจ้าพนักงานธุรการ

- นายชยณัฐ  พรหมสาธร พนักงานบริหารงานทั่วไป

- น.ส.สมานันท์  ทรัพย์กุลชร พนักงานบริหารงานทั่วไป

- นายประสงค์ ทองพราว พนักงานขับรถยนต์ (ขับรถ ผวจ.)

- น.ส.รัศมี เลิศวิบูลย์อนันต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขา ผวจ.)

- นางกนกอร  กุ้ยอ่อน  เจ้าหน้าที่บริการ (ช่วยงานที่ทำการปกครอง)