ผอ.กลุ่มงาน สำนักงานจังหวัดชลบุรี

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี 
นางสาวอสิตรา รัตตะมณี 
โทรศัพท์ ​0 3827 5034, 0 3827 9434 โทรสาร 0 3827 5034, 0 3827 9434 ฮอตไลน์มท. 30420-1

- ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นางสาวสุพิชฌาย์  ปิยะพุทธิชัย
โทรศัพท์ 0 3827 4404, 0 3828 2778 โทรสาร 0 3827 4404, 0 3828 2778 ฮอตไลน์มท. 30423 

- ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางกชพร ไกยสุทธิ
 โทรศัพท์ 0 3828 8655 โทรสาร 0 3828 8655 ฮอตไลน์มท. 30432  

- ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี
นายทิศนุ ธีระนุกูล โทรศัพท์ 0 3827 8370, 0 3828 2778 โทรสาร 0 3827 8370, 0 3828 2778 ฮอตไลน์มท. 30427, 30423 มือถือ  1567

- ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ
นายศุภเดช จันทรศิลาพร (ช่วยรายการ กท.แรงงาน) 
โทรศัพท์ 0 3827 5034, 0 3827 9434 โทรสาร 0 3827 5034, 0 3827 9434 ฮอตไลน์มท. 30522, 30425

- หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดชลบุรี 
นางเนาวรัตน์ สมพงษ์ 
โทรศัพท์ ​0 3827 9434 โทรสาร 0 3827 9434 ฮอตไลน์มท. 30424

- ผอ.กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (OSM1)
(ว่าง)
 โทรศัพท์ 0 3828 5001 โทรสาร 0 3828 5001 ฮอตไลน์มท. 30627