สำนักนายกรัฐมนตรี

- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.จว.ชบ.)

ที่ต้้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 3 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 2984

- สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 9448

- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 119 หมู่ 1 ซ.นารถมนตเสวี ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3811 3369-74, 0 3827 8167

- สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง บ้านพักเจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดินอำเภอเมือง ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 6418, 0 3828 2446, 0 3828 6428

- สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี

ที่ตั้ง 43/27 ถ.ตำหนักน้ำ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 8145-6

- สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 339 หมู่ 3 ถ.นารถมนตเสวี 1 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3846 7155, 0 3846 7891-3