กระทรวงวัฒนธรรม

- สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 9631, 0 3824 9347-9

- สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 2 ถ.มนตเสวี ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3827 6407, 0 3827 7407

- หอสมุดแห่งชาติชลบุรี

ที่ตั้ง ถ.วชิรปราการ ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 6339