กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

ที่ตั้ง 222 หมู่ 3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3839 8268-9, 0 3846 7776, 0 3846 7346

- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

ที่ตั้ง 16 ถ.สุขุมวิท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3831 1234, 0 3832 2481, 0 3832 5727

- สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี

ที่ตั้ง 31/2 หมู่ 4 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3828 2381-3

- ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ภาคตะวันออกและภาคกลาง)

ที่ตั้ง 301 หมู่ 2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3846 7372-4

- สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

ที่ตั้ง 201 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0 3804 7528-31

- สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ที่ตั้ง 235 หมู่ 7  ถ.สุขุมวิท ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทร. 0 3831 8444

- ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 8 

ที่ตั้ง 94 หมู่ 2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร. 0 3867 2506