งานประจำปีจังหวัดชลบุรี (งานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี)

14 มีนาคม 2561

ถือประมาณเอากลางเดือนเมษายนของทุกปีเป็นวันจัดกิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วยพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  การละเล่นพื้นบ้าน  เช่น  การแข่งขันถีบกระดานเลน  เล่นสะบ้า  ฯลฯ  การแสดงโขนของกรมศิลปากร  และการแสดงทางวัฒนธรรม  นิทรรศการ  และการออกร้านอย่างคึกคัก  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม  และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  ตลอดจนปลูกฝังคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

วันที่จัดงาน        กลางเดือนเมษายน
สถานที่จัดงาน  ตัวเมืองชลบุรี