คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 5341/2562 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
Current View