คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4085/2562 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
Current View