คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2984/2562 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรื่อง มอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
Current View