คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 2329/2562 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
Current View