คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ 4688/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
Current View