รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธค 63 (ฉบับที่4)ประกาศ ณ วันที่ 14 มิย 64

29 มิถุนายน 2564

1456 ครั้ง