ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เสริมสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาว ไทยทุกหมู่เหล่า ตามมติมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมนี้

24 พฤศจิกายน 2563

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563  ที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายรณกิจ เอกะสิงห์ และนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ต่างเดินทางมาร่วมพิธีดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง 

โดยในพิธีมีพระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีพระราชสารโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวง นำคณะพระเถรานุเถระ และเหล่าสามเณร จำนวนกว่า 50 รูป ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตามมติของมหาเถรสมาคม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา เห็นว่าสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนก็มีความขัดแย้งกันทางด้านความคิด จนเกิดความแตกแยกกันในสังคม ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา และเห็นว่า หากทุกคนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเป็นกรอบ และทิศทางในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังสามารถดำรงตนได้อย่างมีสติ วิกฤติการณ์ต่างๆ จึงจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กำหนดให้ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มหาเถรสมาคม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  จึงกำหนดให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 

ซึ่งพิธีในส่วนกลางถูกจัดขึ้น ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และในส่วนภูมิภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จึงได้เลือกให้วัดชัยมงคลพระอารามหลวง เป็นวัดศูนย์กลางของจังหวัด และอำเภอบางละมุง ในการดำเนินการจัดพิธีดังกล่าว ร่วมกับอีก 10 อำเภอ และวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563 ยังจะถูกจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน และวันที่ 5 ธันวามคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง

ที่มา: สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี