ชลบุรี จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

24 พฤศจิกายน 2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนวัดเขาวนาธาราม ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมี ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ได้กำหนดภารกิจหลายประการให้กระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ ดังนี้ ได้แก่ การสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าการเกษตรราคาตกต่ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สำหรับโครงการดังกล่าว มีสาระสำคัญหลายประการ เช่น การจัดกลุ่มงานบริการของส่วนราชการต่างๆ ที่มีลักษณะเดียวกันไว้รวมกัน เพื่อความสะดวก คล่องตัว รวดเร็วในการให้บริการ เช่น งานทะเบียน ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้บริการตั้งแต่เรื่องเกิดรวมไปถึงเรื่องบ้าน ที่ดิน ไฟฟ้า ประปา จดทะเบียนรถ ห้างร้าน นิติบุคคล ชำระภาษี กลุ่มแรงงาน ความต้องการแรงงาน และแนะแนวอาชีพ การให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง งานสวัสดิการ แจกเบี้ยยังชีพ มอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง และมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ การมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน จำนวน 40 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ทุนการศึกษาโดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน ให้คำปรึกษากฎหมาย แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ความเดือนร้อน จำหน่ายสินค้า OTOP ธงฟ้าราคาประหยัด ทุกส่วนราชการในจังหวัด ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ โดยยึดถือความต้องการของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีได้จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ของจังหวัด ได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานขอรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ ชุมชน ในภาพรวมต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ในการติดต่อราชการ และลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทุกภาคส่วนต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน หรือ เป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน ทุกงานต้องเน้นการให้บริการประชาชน โดยคำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก และนำปัญหาของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์ในการจัดทำแผนงานโครงการ ตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างถูกต้อง โดยข้าราชการฝ่ายปกครอง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทเป็นตัวจักรสำคัญต่อความสำเร็จ ต่อการแก้ไขปัญหา และพัฒนาพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี